trên youtube nè :)


http://www.youtube.com/watch?v=UmYF6OyzKrs Di sản văn hóa Sài Gòn từ một góc nhìn (2)


http://www.youtube.com/watch?v=64-PK-02Ybk Di sản văn hóa Sài Gòn từ một góc nhìn (1)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét